เมนูหลัก

PY.438MORALS ETHICS AND PROSOCIAL BEHAVIOR FOR EARLY CHILDHOOD
จว.438คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมเอื้อสังคมในเด็กปฐมวัย
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:0032193C301317M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-13-17
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีและปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมเอื้อสังคม การถ่ายทอดทางสังคมที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมสังคม แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมเอื้อสังคมที่สำคัญในเด็กปฐมวัยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต