เมนูหลัก

MA.210APPLIED ENGINEERING MATHEMATICS
คณ.210คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: MA.110
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R4108A4C20119M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์วิเชียร ศรีเสือขาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-11-9
20-0-20
สอบปลายภาค:
  820 ส.13:30-16:30R42082C40382W 
อาจารย์: ดร.อนุวัฒน์ ตั้งธนวัฒน์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวุด ทองทา
ดร.ผุสดี อย่างกลั่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-19-21
40-19-21
สอบปลายภาค:
Course Description
พีชคณิตเชิงเส้น การนำเข้าสู่ทฤษฎีการประมาณเบื้องต้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและอดิศัย ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 1 และ 2 การแปลงลาปลาซและฟูเรียร์ และเวคเตอร์แคลคูลัสหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต