เมนูหลัก

MA.210APPLIED ENGINEERING MATHEMATICS
คณ.210คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: MA.110
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  310 จ.09:00-12:00R2845M2C523W 
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
  820 ส.08:00-11:00R42082C50743W 
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-4-46
50-3-47
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CE. 
Course Description
พีชคณิตเชิงเส้น การนำเข้าสู่ทฤษฎีการประมาณเบื้องต้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและอดิศัย ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 1 และ 2 การแปลงลาปลาซและฟูเรียร์ และเวคเตอร์แคลคูลัสหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต