เมนูหลัก

CE.218ROUTE SURVEYING
วย.218การสำรวจเส้นทาง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.217
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 ส.11:30-12:30R42082C1006139W 
  ส.12:30-15:30R4106B2L      
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
100-0-100
100-35-65
100-23-77
รหัส 610405402442,600405485263,600405485252
สอบปลายภาค:
Course Description
การสำรวจขั้นต้น งานสำรวจจุดบังคับ ความคลาดเคลื่อนของแนวเส้นตรง โค้งทางราบ โค้งทางดิ่ง การวางแนวเพื่อการก่อสร้าง การแก้ไขอุปสรรคในการวางแนว การคำนวณปริมาณงานดิน การปฏิบัติงานในสนามหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต