เมนูหลัก

CE.329CONTRACTS AND COST ESTIMATION
วย.329สัญญาและการประมาณราคา
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.327
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.10:00-12:00R4108A4C1055M 
อาจารย์: ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-4-6
10-1-9
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
  310 ศ.13:00-15:00R28302C25223W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล จอกแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพียรสุภาพ
สอบปลายภาค:
Course Description
ชนิดและรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง เอกสารประกอบสัญญา รูปแบบของสัญญาฟิดิก และการบริหารความเสี่ยงในสัญญาก่อสร้าง การแบ่งหมวดหมู่งานก่อสร้างและการถอดปริมาณงาน การวิเคราะห์ราคาต่อหน่วยและการวิเคราะห์ราคา
การคิดค่าดำเนินการในงานราชการแฟคเตอร์เอฟและงานเอกชน การจัดทำบัญชีปริมาณงาน และการประมูลงาน การควบคุมและแก้ปัญหาในงานก่อสร้าง จรรยาบรรณทางวิชาชีพและความรับผิดชอบตามกฎหมาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต