เมนูหลัก

CE.330TRANSPORTATION ENGINEERING AND LOGISTICS
วย.330วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R4106B2C1073W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัต ไชยชาณวาทิก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-6-4
10-1-9
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  310 จ.13:00-16:00R28272C1266W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัต ไชยชาณวาทิก
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ.ต่างชาติวิศวกรรมโยธา 
  820 อา.08:00-11:00R4210B2C30237W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ ระหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัต ไชยชาณวาทิก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-16-14
30-7-23
สอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะและคุณสมบัติของระบบการขนส่งระบบต่างๆ ทั้งระบบขนส่งทางถนน รถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำ ทางสายพาน และทางท่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งและการพัฒนาพื้นที่และการเติบโตของเมือง ภูมิศาสตร์การขนส่ง การศึกษาการวางแผน ออกแบบ ประเมิน
ระยะสั้นและระยะยาวของระบบการขนส่ง การขนส่งและกระจายสินค้า โลกาภิวัตน์และการค้าระหว่างประเทศ ห่วงโซ่ของสินค้าและการขนส่งสินค้า โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า ความสัมพันธ์ของการขนส่งกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต