เมนูหลัก

CE.442STEEL AND TIMBER DESIGN
วย.442การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:0034133C20812M 
  อ.13:00-16:0034133L      
อาจารย์: ดร.วิกรม พนิชการ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-8-12
20-0-20
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3701
  821 อา.11:00-14:00R4210B2C201010W 
  อา.14:00-17:00R4210B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-7-13
20-2-18
สอบปลายภาค:
Course Description
ภาคทฤษฎี การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ สำหรับองค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คาน-เสา องค์อาคารประกอบ คานประกอบขนาดใหญ่ และรอยต่อ โดยใช้วิธีออกแบบ ASD และ LRFD และการฝึกออกแบบ
ภาคปฏิบัติ ฝึกออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ และการเขียนแบบรายละเอียด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต