เมนูหลัก

CE.443MODERN CONSTRUCTION BUSINESS
วย.443ธุรกิจก่อสร้างสมัยใหม่
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.323
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R4108A4C20713M 
อาจารย์: ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-7-13
20-0-20
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
Course Description
การวิเคราะห์รูปแบบการทำธุรกิจก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย อาทิ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจที่ปรึกษาออกแบบ ธุรกิจการบริหารงานก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และความสัมพันธ์ในงานในการทำธุรกิจ
การวิเคราะห์กระแสเงินสดในการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนกับการพัฒนาแผนธุรกิจในโครงการก่อสร้างและการประเมินโครงการ การหาแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต