เมนูหลัก

CE.443MODERN CONSTRUCTION BUSINESS
วย.443ธุรกิจก่อสร้างสมัยใหม่
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.323
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  850 อา.11:40-14:00R29162C60519W 
อาจารย์: ผศ.ดร.สุภชา ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
25-0-25
50-25-25
50-17-33
รหัส 620405400927,620405401985,620405400502,620405402028,620405400501,620405400471,620405400495,620405601411,620405404159,620405404159
สอบปลายภาค:
Course Description
การวิเคราะห์รูปแบบการทำธุรกิจก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย อาทิ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจที่ปรึกษาออกแบบ ธุรกิจการบริหารงานก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และความสัมพันธ์ในงานในการทำธุรกิจ
การวิเคราะห์กระแสเงินสดในการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนกับการพัฒนาแผนธุรกิจในโครงการก่อสร้างและการประเมินโครงการ การหาแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต