เมนูหลัก

CE.444FORENSIC ENGINEERING AND REHABILITATION TECHNOLOGY
วย.444นิติวิศวกรรมและเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.327
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  310 พ.13:00-16:00R28302C221111W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
อาจารย์เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ.ต่างชาติวิศวกรรมโยธา 
Course Description
หลักของนิติวิศวกรรมเบื้องต้น การวิบัติขององค์อาคารภายใต้น้ำหนักบรรทุกและความคงทน การวิบัติของฐานราก การวิบัติในงานก่อสร้าง การสำรวจและประเมินโครงสร้างเบื้องต้น การทดสอบแบบไม่ทำลาย การซ่อมแซม การเสริมกำลังโครงสร้าง การทดสอบน้ำหนักบรรทุก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิศวกรรม กรณีศึกษาการวิบัติของโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาและแนวทางแก้ไขเชิงวิศวกรรม เช่น การวิบัติของอาคาร การวิบัติของโครงสร้างเหล็ก การวิบัติของฐานราก การวิบัติของสะพาน ฯ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต