เมนูหลัก

RF.420LOCATION ANALYSIS AND TARGET MARKET SELECTION
คฟ.420การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและการเลือกตลาดเป้าหมาย
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:30-12:30R29022C10010M 
อาจารย์: อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย ความสำคัญและลักษณะทำเลที่ตั้ง ปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้ง การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งให้เหมาะสมกับธุรกิจ การเลือกตลาดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมของทำเลที่ตั้ง พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
การเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้ซื้อหรือ ผู้ใช้บริการ การเดินทาง เส้นทางคมนาคม ความหนาแน่น และการเลือกตลาดเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต