เมนูหลัก

RF.423ONLINE MARKETING IN RETAIL AND FRANCHISE BUSINESS
คฟ.423การตลาดออนไลน์ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-16:00R29022C10010M 
อาจารย์: อาจารย์นันท์นลิน ชัยอนันต์เดช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์เพื่อธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตลาดออนไลน์ การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต