เมนูหลัก

BA.1208PATHOPHYSIOLOGY
พว.1208พยาธิสรีรวิทยา
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R110011C63630M 
อาจารย์: อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์
อาจารย์ชลนกุล คำนึง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี63-63-0
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
2 ต.ค. 2561 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
Course Description
พยาธิสภาพ กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และอวัยวะในระบบต่าง ๆ กลไกการปรับตัว ปฏิกิริยาตอบโต้ การปรับตัวของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต