เมนูหลัก

NU.1204NURSING INFORMATICS
พย.1204สารสนเทศทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-10:00R110011C60600M 
  พ.10:00-12:00R110011L      
อาจารย์: อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน
อาจารย์พัชรา สมชื่อ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
4 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
Course Description
ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศทางการพยาบาล แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายโลก การใช้เทคโนโลยีในการค้นหา การวิเคราะห์และการเลือกใช้สารสนเทศทางการพยาบาลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต