เมนูหลัก

NU.1205TRANSCULTURAL NURSING
พย.1205การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-15:00R110011C80764M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาย จิโรจน์กุล
ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-76-4
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางวัฒนธรรม มิติทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม ความเชื่อค่านิยม ทัศนคติ และวิถีประชาคมแต่ละวัฒนธรรม การรับรู้บทบาทพยาบาล การบูรณาการหลักการพยาบาลกับมโนมติทางวัฒนธรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต