เมนูหลัก

NU.1206ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
พย.1206จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.08:30-12:30RN/AN/AC1007624W 
อาจารย์: อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี100-76-24
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม หลักจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาลและการแก้ไข แนวทางและการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล และในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต