เมนูหลัก

NU.1213HEALTH ASSESSMENT
พย.1213การประเมินภาวะสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-10:00R110011C80764M 
  จ.10:00-12:00R110011L      
อาจารย์: อาจารย์รัชต์วรรณ ตู้แก้ว
อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-76-4
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการ วิธีการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลแบบองค์รวมทุกช่วงวัย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมินสภาพจิตสังคม และจิตวิญญาณ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ และการบันทึกหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต