เมนูหลัก

NU.1318COMMUNITY HEALTH NURSING 1
พย.1318การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:30-16:30R19011C76076W 
  ศ.08:30-12:30R19011C      
อาจารย์: อาจารย์พัชรนันท์ รัตนภาค
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี76-0-76
สอบปลายภาค: 30 ก.ค. 2563 เวลา 10:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีระบบการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน การดูแลสุขภาพที่บ้าน การเยี่ยมบ้าน ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพบุคคลและครอบครัวหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต