เมนูหลัก

NU.1322MATERNAL AND NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY 2
พย.1322การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.08:30-12:30R19011C76076W 
  พ.13:30-16:30R19011C      
อาจารย์: อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี76-0-76
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการ การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะผิดปกติ ภาวะเบี่ยงเบนและภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การทำสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต