เมนูหลัก

NU.1324PRIMARY MEDICAL CARE
พย.1324การรักษาโรคเบื้องต้น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:30-12:30R19011C60600M 
  พ.13:30-16:30R19011L      
อาจารย์: อาจารย์ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
แนวคิด หลักการการรักษาโรคเบื้องต้น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การคัดกรองและการวินิจฉัยแยกโรค การให้การปรึกษา การทำหัตถการ การช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต