เมนูหลัก

NE.1002BASIC HEALTH BUSINESS
พล.1002ธุรกิจสุขภาพเบื้องต้น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.08:30-12:30R111032C60600W 
อาจารย์: อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค:
  020 จ.13:30-16:30R19011C76760W 
อาจารย์: ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์
ดร.อิทธิกร ขำเดช
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี76-76-0
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจในงานบริการสุขภาพ แนวโน้ม นโยบายของภาครัฐ และความต้องการบริการสุขภาพในท้องถิ่น การวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มทุน และแนวทางการส่งเสริมการตลาด คุณธรรม จริยธรรม หลักเกณฑ์ กฎหมาย องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสุขภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต