เมนูหลัก

NE.1005THAI NATIONAL HEALTH SECURITY SYSTEM
พล.1005ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.08:30-12:30R111032C60600W 
อาจารย์: อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค:
  020 พ.13:30-16:30R19011C76760W 
อาจารย์: ดร.มรกต ศิริวัฒนาโรจน์
อาจารย์รัฐพล เตรียมวิชานนท์
อาจารย์กฤตพร จันคณา
อาจารย์ดวงนภา พิเชษฐ์กุล
อาจารย์พรเทพ โชติชัยสุวัฒน์
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร
อาจารย์ปิยนุช โปร่งฟ้า
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี76-76-0
สอบปลายภาค:
Course Description
ปรัชญา แนวคิด และหลักการการประกันสุขภาพ พัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและต่างประเทศ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต