เมนูหลัก

RE.201INTRODUCTION TO REAL ESATE BUSINESS
อส.201หลักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 ส.13:00-16:00R25082C15015M CLOSED 
อาจารย์: ดร.ชนิดา กิจวรเมธา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
Course Description
ภาพรวมขององค์กรทางธุรกิจ ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์องค์การ
พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาที่ดิน การเงินการลงทุน และโครงการอสังหาริมทรัพย์ หน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์การและหน่วยงานต่างๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งศึกษากระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลต่ออสังหาริมทรัพย์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต