เมนูหลัก

RE.322PRINCIPLE AND CONCEPT FOR BUILDING MANAGEMENT
อส.322หลักและแนวคิดการจัดการอาคารเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R25042C15510W 
อาจารย์: อาจารย์พิสุทธิ์ ถนอมทรัพย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-5-10
สอบปลายภาค:
Course Description
การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารและทรัพยากรโดยรอบ ให้มีคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากร ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และทรัพยากรขององค์กรหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต