เมนูหลัก

RE.305INNOVATION FOR NEO REAL ESTATE BUSINESS
อส.305นวัตกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-16:00R25042C15510M 
อาจารย์: ดร.ชนิดา กิจวรเมธา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-5-10
สอบปลายภาค:
Course Description
การสร้างระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ สนับสนุนการย่นระยะเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของโครงการร่วมด้วย ครอบคลุมทั้งส่วนงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และระบบประกอบอาคาร โดยเน้นรายละเอียดของวัสดุ
แบบรูปและรายการ วิธีการติดตั้ง ความเหมาะสมของราคา ความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการตลาดและผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ การดูแลรักษา การจัดส่ง ที่ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ดี ทั้งระดับประเทศและสากล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต