เมนูหลัก

RE.310CONSTRUCTION TECHNIQUE
อส.310เทคนิคการก่อสร้าง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R25022C15510W 
อาจารย์: อาจารย์พิสุทธิ์ ถนอมทรัพย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-5-10
สอบปลายภาค:
Course Description
รายละเอียดและเนื้อหาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัสดุงานก่อสร้างทั้งหมด ครอบคลุมประเภท คุณสมบัติ กระบวนการติดตั้ง การดูแลรักษา ข้อดีและข้อเสีย การตรวจรับมอบ โดยครอบคลุมรายละเอียดของวัสดุแต่ละประเภท ได้แก่
โครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง ระบบลิฟต์ และระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต