เมนูหลัก

RE.308INTRODUCTION TO REAL ESTATE BROKER
อส.308หลักพื้นฐานของธุรกิจนายหน้า
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R25022C15510M 
อาจารย์: อาจารย์ฐานิตา ถนอมทรัพย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-5-10
สอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการพื้นฐานความรู้และความเข้าใจ และคุณลักษะของวิชาชีพธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การเข้าสู่วิชาชีพ รูปแบบและวิธการ กระบวนการแห่งสัญญาและการเจรจาเบื้องต้น แนวความคิดธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระบบมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ทั้งระดับประเทศและความเป็นสากลในอนาคต โดยครอบคลุมการดำเนินงานของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือพื้นที่เช่า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต