เมนูหลัก

HM.212FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL FOR HOTEL BUSINESS
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  800 อา.08:30-18:3015101C25025W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์เทิดศักดิ์ ปวิธพาณิชย์
สอบปลายภาค:
Course Description
การจัดการควบคุมต้นทุนราคาอาหารและเครื่องดื่มในงานภัตตาคาร โรงแรม ตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อ เลือกซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่ม การเบิกจ่าย วิธีการกำหนดควบคุมต้นทุนราคาอาหารและเครื่องดื่มและการจัดทำรายการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต