เมนูหลัก

IEN334ENGLISH FOR MASS COMMUNICATION
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมวลชน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 พ.09:00-12:00R22192C35035M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-0-35
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEL322 
Course Description
ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการชม การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการสื่อสารมวลชน เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฝึกการเขียนหัวข้อ
ข่าว รายงานข่าว บทความ และรายการสัมภาษณ์ ในรูปแบบของการ พูด และการเขียน
Study the varieties of English used in newspapers, magazines, films, radio, television, advertisements, and public relations. Students are able to use vocabulary and develop writing and editing
skills. Study media sources and practice writing English headlines, leads, articles, features, news events and program interviews. Compare news reported in both English and Thai. Practice reporting news using the skills of English speaking and writing.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต