เมนูหลัก

CA.212 COMMUNICATION RESEARCH
นศ.212การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00RN/AN/AC523W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CA1212 
  020 อ.09:00-12:00RN/AN/AC541W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-4-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CA1212 
  030 อ.09:00-12:00RN/AN/AC505W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CA1212 
  040 อ.13:00-16:00RN/AN/AC505W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CA1212 
Course Description
แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน ประเภทของข้อมูล
การสร้างเครื่องมือการวิจัย การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย ตลอดจนศึกษาถึงแนวโน้มของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต