เมนูหลัก

MD.101CONCEPT OF SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT
มด.101แนวคิดของสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R211282C514W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2933M
หมายเหตุ: =MD1013 
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ ต้นกำเนิด ความหลากหลายและการนำมาใช้ใน บริบทต่าง ๆ ของสังคม รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศดิจิทัล ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง ที่ผ่านกระบวนการประมวลผลและบันทึกไว้ใน
สื่อ ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต