เมนูหลัก

AD.111COMMUNICATION ARTS AND ADVERTISING
ฆณ.๑๑๑นิเทศศิลป์กับงานโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R211282L770W 
อาจารย์: อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-5-0
รหัส 620309401425,620309400354
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS = AD.201 
Course Description
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เน้นในเชิงปฏิบัติเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุในการโฆษณา การออกแบบต้นฉบับ และส่วนประกอบอื่นๆ ในสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ อย่างมีสุนทรียศาสตร์และสร้างสรรค์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต