เมนูหลัก

AD.312ADVERTISING MEDIA PLANNING
ฆณ.312การวางแผนสื่อโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2847M2C1596M 
อาจารย์: อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-9-6
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
กลยุทธ์และกลวิธีในการวางแผนสื่อโฆษณา ตั้งแต่การศึกษาเเผนการตลาด วัตถุประสงค์ และ กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์คุณสมบัติของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ การเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและแผนงานโฆษณาการจัดทำเเผนสื่อโฆษณา
การคำนวณค่าใช้จ่าย และการประเมินประสิทธิผลการใช้สื่อ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต