เมนูหลัก

FM.201FILM THEORIES & CRITICISM
ภด.201ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R212082C65596M 
อาจารย์: ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-59-6
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
หมายเหตุ: =FM3073 
Course Description
สุนทรียศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการนำเสนอและเนื้อหาของภาพยนตร์ เพื่อการวิจักขณ์และวิจารณ์ภาพยนตร์ทั้งในเชิงศิลปะ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต