เมนูหลัก

BC.112BROADCAST AND DIGITAL MEDIA AESTHETICS
วท.112สุนทรียศาสตร์ในงานวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R29062C50248W 
อาจารย์: พันเอกหญิงวโรชา สุทธิรักษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-2-48
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานทางองค์ประกอบศิลป์ ศิลปะ ดนตรีและเสียงประกอบที่มีผลทางจิตวิทยา การผลิตเสียงเพลงและดนตรีประกอบ สำหรับประกอบการนำเสนอในรายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สอดคล้องกับรายการที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการรับชมรายการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต