เมนูหลัก

AD.313ADVERTISING CREATIVITIES AND COPY WRITING
ฆณ.๓๑๓การสร้างสรรค์และการเขียนบทโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R2847M2C15105M 
อาจารย์: อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-10-5
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา และการเขียนบทโฆษณาทางสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โดยเน้นเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดเพื่อการโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ การเขียนข้อความโฆษณา
การออกแบบโฆษณาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด ลักษณะของสินค้าและบริการและกลุ่มเป้าหมาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต