เมนูหลัก

PF.316PRINCIPLE AND THEORY OF PERFORMING ARTS COMMUNICATION FOR FILM
สร.316หลักการและทฤษฎีงานการแสดงสำหรับภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:30R2842M2C251510M 
อาจารย์: อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-15-10
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
Course Description
หลักการ และทฤษฎีทางด้านการแสดงเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ในกระบวนการการเตรียมการ ผลิตภาพยนตร์โดยนำความรู้พื้นฐานด้านสื่อสาร การแสดงมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การวางแผน การกำหนด วัตถุ ประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
การเตรียมทีมงาน การเขียบบทภาพยนตร์จนสามารถแตกบทเพื่อสำหรับถ่ายทำ การจัดหานักแสดง สถานที่ถ่ายทำ กำหนดงบประมาณ และภาพรวมเพื่อเตรียมการผลิตการแสดงสำหรับภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต