เมนูหลัก

BC.211BROADCAST WRITING
วท.211การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 พ.09:00-12:00R2847M2C30030M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์จิราพร ยังสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
หลักการ วิธีการ และเทคนิคการเขียนบทสำหรับรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ โดยเน้นความสำคัญกับการสร้างสรรค์รายการ การค้นคว้าข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพและเสียงที่เหมาะสมกแก่ผู้รับสาร
และรูปแบบรายการ การให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้รับสาร ตลอดจนสร้างทักษะในการวิเคราะห์สาระสำคัญของบทรายการในแง่มุมต่าง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต