เมนูหลัก

BC.212BROADCAST ANNOUNCING AND PERFORMANCE
วท.212การประกาศและการดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2847M2C40355W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-35-5
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
Course Description
วิธีการประกาศ การอ่านบทความ และสารคดี การอ่านข่าว การดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ออนไลน์ประเภทต่างๆ เทคนิคการใช้ไมโครโฟน การใช้น้ำเสียง การออกเสียงที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษา บุคลิกภาพของผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ รวมถึงฝึกหัดการเป็นผู้ประกาศรายการ นักจัดรายการวิทยุ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต