เมนูหลัก

PR.317WRITING FOR PUBLIC RELATIONS
ปช.317การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2934M2C15312M 
อาจารย์: ดร.กันยารัตน์ วรฉัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-3-12
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
Course Description
หลักและวิธีการเขียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อแต่ละประเภท ทั้งสื่อหลักและสื่อสมัยใหม่ ฝึกหัดการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น การเขียนข่าวแจก บทความ สารคดี
การเขียนเว็บบล็อก บทวิทยุ บทโทรทัศน์ การเขียนคำกล่าวในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการเขียนโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกวิเคราะห์ความแตกต่างของงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต