เมนูหลัก

PF.327PERFORMING ARTS CREATIVE PRODUCTION FOR FILM
สร.327การสร้างสรรค์งานการแสดงสำหรับภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R29022C251510M 
อาจารย์: อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-15-10
สอบปลายภาค:
Course Description
บทบาท หน้าที่ กระบวนการการผลิตและกระบวนการหลังการผลิตการแสดงสำหรับ ภาพยนตร์โดยนำความรู้พื้นฐานด้านสื่อสารการแสดงมาประยุกต์ใช้ให้สามารถเล่าเรื่องด้วยภาษาภาพยนตร์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
อย่างมีศิลปะสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ภายใต้ความรู้ด้านการตลาด และอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างสร้างสรรค์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต