เมนูหลัก

FM.204DEVELOPING STORY FOR FILM
ภด.204การพัฒนาบทภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R212082C20182W 
อาจารย์: ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี18-16-2
รหัส 610308402217,610308402122
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =FM2053 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของบทภาพยนตร์ ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องทางภาพยนตร์ โครงสร้างของบทภาพยนตร์กระแสหลักและบทภาพยนตร์นอกกระแส คุณลักษณะของบทภาพยนตร์ประเภทต่างๆ โครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์สั้น
การเตรียมข้อมูลก่อนการเขียนบทภาพยนตร์ การเขียนบทภาพยนตร์สั้นสำหรับการถ่ายทำ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต