เมนูหลัก

AD.212ADVERTISING MANAGEMENT
ฆณ.๒๑๒การบริหารงานโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R211282C321W 
อาจารย์: อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี3-2-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS= AD.102 
Course Description
การบริหารจัดการงานโฆษณาขององค์กรโฆษณา เช่น บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทผลิตงานโฆษณา ทั้งในด้านการจัดระบบการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา รูปแบบการให้บริการลูกค้า การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต