เมนูหลัก

PF.329PERFORMING ARTS FOR EVENT
สร.329การแสดงสำหรับกิจกรรมพิเศษ
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R2931M2C251510M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-15-10
สอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ นโยบายและการวางแผน งานของการจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบการแสวงหาผลกำไร การวางแผนกลยุทธ์ ขั้นตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ ตลอดจนฝึกฝนปฏิบัติเพื่อสร้างกิจกรรมพิเศษที่เหมาะสม ตามวาระต่างๆกันไป


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต