เมนูหลัก

PR.324CORPORATE IMAGE MANAGEMENT STRATEGY
ปช.324กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์องค์กร
สังกัดนิเทศศาสตร์, การประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2934M2C55550M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี49-49-0
รหัส 620308403028,620304400207,620304403007,620304403400,620304403529,620308404117
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 13:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง รักษาและแก้ไขภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ นโนบายการดำเนินงาน บุคลากร สินค้า บริการ ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร
อาทิ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (CSV) เป็นต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต