เมนูหลัก

PF.224PERFORMANCE STUDIES MANAGEMENT
สร.224การบริหารจัดการงานสื่อสารการแสดง
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2936M2C603723M 
อาจารย์: ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-37-23
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
Course Description
หลักการบริหารจัดการและทักษะการพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริหารสื่อสารการแสดง ที่มีหลักการทำงานและมีแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารจัดการโดยศึกษาวิธีคิดของนักบริหาร การบริหารคน การบริหารการตลาด
การทำแผนธุรกิจตลอดจนศึกษาทำความเข้าใจหลักการบริหารจัดการโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ก่อนเริ่มโครงการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต