เมนูหลัก

AD.213PRESENTATION TECHNIQUES FOR ADVERTISING
ฆณ.๒๑๓เทคนิคการนำเสนองานโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R211282C40400M 
อาจารย์: อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
รหัส 620308403028,620304400207,620305401224,590309427035,590309427271,620309400499,620305403402,620305403401,620305402665,620305400813,590309427448
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
เทคนิคการนำเสนองานโฆษณารูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสร้างบุคลิกภาพในการนำเสนองานโฆษณา การคัดเลือกสื่อที่นำมาใช้ในการนำเสนองานโฆษณาให้มีความน่าสนใจ การออกแบบแฟ้มรวบรวมผลงาน รวมถึงการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ประกอบการนำเสนองานโฆษณาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต