เมนูหลัก

PR.415ISSUE RISK AND CRISIS MANAGEMENT
ปช.415การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
สังกัดนิเทศศาสตร์, การประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R2932M2C401723M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-17-23
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมาย ประเภท การบริหารจัดการภาวะวิกฤต การสื่อสารในภาวะวิกฤตและการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต รวมทั้ง การคาดการณ์
ประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและประเด็นปัญหา โดยฝึกใช้กรณีศึกษา การสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสื่อใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต