เมนูหลัก

MD.202TECHNOLOGY OF PHOTOGRAPHY FOR SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT
มด.202เทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R211292L20173M 
อาจารย์: ดร.รจนา พึ่งสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-17-3
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
หมายเหตุ: =JM.304 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ และประเภทของภาพถ่าย เพื่องานสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล การสร้างแนวคิดและการนำเสนอผลงานภาพถ่ายเพื่อใช้ในการสื่อสาร การจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายแต่ละประเภทเพื่อโน้มน้าวใจ การผลิตต้นแบบภาพถ่ายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
เนื้อหาและรูปแบบงาน การประเมินคุณภาพของภาพถ่าย จริยธรรมด้านการนำเสนอ ถ่ายภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต