เมนูหลัก

FM.304PRODUCTION DESIGNS
ภด.304การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R212082C505M 
อาจารย์: ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =FM3114 
Course Description
องค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ ผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนามโนทัศน์ในการนำเสนอความหมายของภาพยนตร์ ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมอยู่ในรายละเอียดของแต่ละภาพในภาพยนตร์ ซึ่งรวมถึง การกำกับศิลป์
การออกแบบฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย แต่งหน้า และทรงผม การออกแบบโทนสีและอารมณ์ของภาพยนตร์ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและเกิดความงานทางศิลปะ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต